Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กระบวนการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 การจัดหา/จัดเตรียมวัตถุดิบ :

วัตถุดิบในการผลิต ฝ่ายวัตถุดิบดำเนินการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นไม้ยางพารา ด้วยการรับซื้อจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้อนให้ฝ่ายผลิต

ขั้นตอนที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบ:

บริษัทได้ดำเนินการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปด้วยวิธีการน้ำยา และอบแห้งด้วยความร้อน(RUBBER WOOD K.D. SAWN TIMBER) ตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร

ขั้นตอนที่ 3 การอัดน้ำยา :

ไม้ยางพาราที่ผ่านแปรรูปจะถูกนำเข้าถังอัดศูนย์อากาศเพื่ออัดน้ำยาเคมีเข้าในเนื้อไม้เพื่อเพิ่มคุณภาพและ รักษาเนื้อไม้จากแมลง และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆซึ่งจะเข้าย่อยทำลายเนื้อไม้ ซึ่งเมื่อไม้แปรรูปผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้ จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ไม้อัดน้ำยา”

ขั้นตอนที่ 4 การอบความร้อน :

ไม้แปรรูปที่ผ่านการอัดน้ำยาจะถูกลำเลียงเข้าห้องอบไม้ เพื่อทำการอบแห้งด้วยความร้อนตามมาตรฐาน โดยใช้วิธีการตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในเนื้อไม้เป็นระบบดิจิตอลแบบ (Real time) ตลอดระยะเวลาในการอบไม้

ขั้นตอนที่ 5 การPACKING :

ไม้แปรรูปที่ผ่านการอบเจ้าหน้าที่จะนำมาทำการตรวจสอบความชื้นด้วยเครื่องมือวัดความชื้นทางกายภาพที่เรียกว่า WAGNER เพื่อให้มันใจในคุณภาพของไม้ฯ และทำการจัดเรียงแยกประเภทตามขนาดของหน้าไม้ เพื่อเข้ากระบวนการ PACKING ตรวจสอบ บันทึกจำนวนสินค้าตามลำดับ