Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
มาตราฐานความปลอดภัย
  • ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  • ทำการป้องกัน ลดการเกิดของเสีย และสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  • มุ่งเน้นอนุรักษ์ ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้งาน