Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์
“เราเป็นองค์กรแห่งความดี มุ่งมั่น ทุ่มเท ขับเคลื่อน ทุกสิ่งให้เป็นไปได้”

ส.จันดี ..บริษัทฯ สีเขียว

เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กร ที่รับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

เราให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของสังคมและห่วงใยในการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุด